Voorwaarden

Algemene Voorwaarden betreffende cursussen & workshops Keistad Foto College

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden cursussen & workshops Keistad Foto College hierna aan te duiden als: ‘Algemene Voorwaarden’ zijn van toepassing op iedere cursus of workshop van Keistad Foto College.
 2. Een inschrijving voor een cursus of workshop houdt tevens in het in zijn volledigheid aanvaarden van de Algemene Voorwaarden welke voorafgaand aan de inschrijving van de cursus of workshop beschikbaar zijn op de website en waar op de pagina van de betreffende workshop of cursus naar wordt verwezen.

Artikel 2: Inschrijving

 1. Inschrijving vindt plaats door het elektronisch invullen en verzenden van het inschrijfformulier op de website van Keistad Foto College door de cursist. Hiermee ontstaat een bindende overeenkomst tussen de cursist en Keistad Foto College. Inschrijving kan eventueel ook mondeling en per e-mail.     
 2. De inschrijvingen zijn persoonsgebonden.

Artikel 3: Kosten

 1. Voor inschrijving van de cursus of workshop gelden de prijzen zoals die op het moment van inschrijving zijn vermeld op de website van Keistad Foto College.
 2. De kosten van een cursus of workshop zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW.
 3. Na inschrijving voor de cursus of workshop zendt Keistad Foto College een factuur met betrekking tot de cursus of workshop.
 4. Betaling van genoemde factuur dient door Keistad Foto College te zijn ontvangen binnen 14 dagen voorafgaand aan de cursus of workshop. Dit is voor degene die niet via Ideal kunnen betalen. Ieder betaalt via Ideal en ontvangt gelijk na betaling een email.
 5. Indien de cursist het cursusgeld niet tijdig heeft betaald, is de cursist van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling benodigd is.
 6. Kosten die voortvloeien uit het niet dan wel niet tijdig betalen van de openstaande factuur komen voor rekening van de deelnemer en kunnen op de deelnemer worden verhaald. Hieronder vallen onder meer maar niet uitsluitend alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso of rechtsbijstand. Bij niet tijdige betaling is Keistad Foto College gerechtigd om EUR 6,95 administratiekosten in rekening te brengen.
 7. In het geval de kosten van de cursus of workshop niet volledig en/of niet tijdig zijn voldaan, heeft de cursist geen recht op deelname aan de cursus of workshop, zonder dat dit de cursist ontslaat van de verplichting om de kosten van de cursus/workshop en eventuele bijkomende kosten alsnog te voldoen. 

Artikel 4: Annulering door cursist

 1. Tot uiterlijk 1 week voor de start van een cursus of workshop is het mogelijk om kosteloos te annuleren. Reeds betaald cursusgeld zal worden gerestitueerd.
 2. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden (waaronder begrepen e-mail).
 3. Het moment waarop Keistad Foto College de annulering ontvangt is doorslaggevend.
 4. De annulering geldt pas als deze schriftelijk is bevestigd door Keistad Foto College.
 5. Bij annulering op een termijn die korter is dan 1 week voor de cursus of workshop is het gehele cursusgeld verschuldigd en kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van eventueel reeds betaald cursusgeld.

Artikel 5: Annulering door Keistad Foto College 

 1. Keistad Foto College heeft het recht om een cursus of workshop te annuleren, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in de volgende gevallen: onvoldoende aanmeldingen (ter beoordeling aan Keistad Foto College) ziekte, ongeschikte weersomstandigheden of andere omstandigheden.
 2.  In het geval er reeds betaling heeft plaatsgevonden, zal dit bedrag worden terugbetaald.
 3. Keistad Foto College heeft te allen tijde het recht om zich voor de uitvoering van de cursus of workshop door een docent of trainer te laten vervangen. 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Keistad Foto College is niet aansprakelijk voor enige schade – van welke aard dan ook - die veroorzaakt is of verband houdt met deelname aan de cursus of workshop of de annulering daarvan.
 2. Ook deelname aan de workshop High Speed geschiedt zoals op de pagina van de workshop is vermeld op eigen risico. Tijdens de workshop dragen de deelnemers voor hun eigen veiligheid een veiligheidsbril. Het niet dragen van de veiligheidsbril is op eigen risico. 
 3. In het geval Keistad Foto College ondanks het bepaalde in lid 1 op enige moment toch aansprakelijk is voor schade dan is deze schade beperkt tot het bedrag dat de volgens de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Keistad Foto College wordt uitgekeerd. Indirecte schade wordt niet vergoed.  

Artikel 7: Cursusmateriaal

 1. Verstrekt cursusmateriaal wordt eigendom van de cursist. Het intellectueel eigendomsrecht ter zake het cursusmateriaal komt te allen tijde toe aan Keistad Foto College. Verspreiding, het geheel of gedeeltelijk overnemen of afleiden, verveelvoudigen en elk ander gebruik dan persoonlijk gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Keistad Foto College.